Zwaluwen

In Nederland komen verschillende soorten zwaluwen voor. In het cultuurlandschap treffen we vooral huiszwaluwen en boerenzwaluwen aan omdat hier zowel nestgelegenheid, nestmateriaal als voedsel voorradig is. Het zijn echte insecteneters: een huiszwaluw eet per dag wel 9000 insecten.

Huiszwaluwen broeden graag onder het overstekende deel van daken in nesten die zijn  gemaakt met klei of leemrijke aarde. Boerenzwaluwen broeden juist graag in boerenschuren. Zwaluwen hebben een voorkeur om met meerderen bij elkaar te broeden. Huiszwaluwen broeden jaarlijks vaak meerdere legsels uit waarbij dieren uit het eerdere legsel helpen met de verzorging van de latere legsels.

Met name de huiszwaluw is sterk in aantal achteruitgegaan. Mogelijke oorzaak hiervoor is de achteruitgang van insecten door het gebruik van insecticiden en het verdwijnen van bloemrijke weilanden. Daarbij is bouwmateriaal voor het nest minder voorhanden door het verdwijnen van modderpoeltjes en –slootjes rond het erf.

In het informatieblad Informatieblad Erfvogels vindt u uitgebreide informatie over uilen, zwaluwen en zangvogels.

Tips

  • Ervoor zorgen dat modder voor handen is op het erf.
  • Ophangen van kunstnesten tegen de gevel (voor huiszwaluwen) of komvormige nestpannetjes in de schuur.
  • Schilderbeurten van het huis uitstellen tot na het broedseizoen.
  • Huiszwaluwen een vrije aanvliegroute bieden naar hun nest, bijvoorbeeld door tijdig te snoeien.
  • Voorkomen dat u overlast krijgt van de mest door een plankje te plaatsen onder het nest.
  • Een open stal (desnoods alleen een raam open laten) voor boerenzwaluwen.
  • Geen insecticiden gebruiken, de zwaluwen doen in de plaats hiervan het werk.
  • Kijk hier voor onze actuele acties rondom biodiversiteit! 

Andere links

www.vogelbescherming.nl

Kijk ook eens op: