Zandverstuivingslandschap

Uw perceel bevindt zich in het zandverstuivingslandschap. Hieronder kunt u van alles lezen over het landschapstype waar uw perceel zich in bevindt. Daarnaast vindt u informatie over boerenerven, landschapselementen en de hulp die Stichting Landschapsbeheer Gelderland u kan bieden.

zandverstuiving

Gebiedskenmerken

Mensen kapten steeds meer bos en namen de grond in gebruik voor veeteelt en landbouw. Door overbegrazing ontstonden er heidevelden. Deze werden afgeplagd voor de potstallen en in mindere mate voor het bouwen van hutten. Hierdoor kwam de onderliggende dekzandlaag aan de oppervlakte. De wind kreeg vat op het zand en het begon te verstuiven, waardoor er duinen werden gevormd. Het landschapsbeeld van een zandverstuivingslandschap wordt bepaald door de aanwezigheid van onbegroeide zandduinen binnen heideterreinen. De zandverstuivingen zijn dan ook vrij heuvelachtig. Het zandverstuivingslandschap wordt gekenmerkt door het ontbreken van bebouwing, wegen, waterlopen en vegetatie, op een enkele solitaire vliegden na. Door de arme zandgrond kende het zandverstuivingslandschap geen bodemgebruik.

Op en rond het erf

In 1850 bestond deze locatie uit een zandverstuivingslandschap. Als u nu op deze locatie woont, dan is het inmiddels geen zandverstuivingslandschap meer. De beplanting is te vergelijken met de beplanting van een heideontginningslandschap. Hieronder vindt u deze beschrijving.

Heggen en hagen
Heggen of hagen kunnen voorkomen rondom de voortuin, moestuin, boomgaard of als perceelsscheiding of scheiding tussen de weilanden. In het weiland of om de boomgaard kwam van oudsher meidoorn of een gemengde doornhaag voor. Rondom de voortuin gaat de voorkeur uit naar meidoorn, beuk of haagbeuk.

Hoogstamboomgaard
In dit landschapstype zijn boerenboomgaardjes een waardevolle aanvulling. In zo’n boomgaardje stonden fruitbomen voor de eigen voorziening. Denk daarbij aan een handappel, moesappel, stoofpeer, handpeer pruim en kers. Niet alle soorten zijn zelf bestuivend, sommige rassen hebben een ander ras nodig om vrucht te kunnen dragen. De adviseur van landschapsbeheer Gelderland kan helpen met de rassenkeuze.

Houtsingels in droge delen
Soorten die in dit landschapstype veel in een houtsingel voorkomen zijn berk, grove den, zomereik, brem, vuilboom, meidoorn, lijsterbes, hazelaar, hulst, etc.. Het is belangrijk de soorten in de juiste aantallen en verhoudingen aan te planten, om tot het gewenste eindbeeld te komen. De adviseur van Landschapsbeheer Gelderland kan hier mee helpen.

Solitaire bomen
Op het erf staat regelmatig een solitaire boom, zoals een walnoot, kastanje of linde.

Traditionele verdeling ook terug te zien op een boerenerf

voorenachterstructuurDe taakverdeling tussen de boer en boerin heeft een belangrijke invloed gehad op de traditionele erfinrichting. De taken waren duidelijk verdeeld en daarmee de grond rondom de boerderij ook. De voor- en achterkant worden nog altijd door een denkbeeldige lijn tussen de verschillende gebouwen van elkaar gescheiden. Deze lijn kan globaal over het gehele erf worden doorgetrokken, waardoor de functionele scheiding tussen wonen (voor) en werken (achter) goed zichtbaar wordt.

De vrouw had de verantwoordelijkheid over het woongedeelte, het daarbij liggende terrein met de bleek, de moestuin, de huisweide, eventueel de siertuin en de boerenboomgaard. Op de boerderij werd dat meestal “het voor” genoemd.
De man had de verantwoordelijkheid voor de dieren, de wagens, de werktuigen en het bedrijfsgedeelte. Kortom, hij had de zorg voor “het achter”.

Wilt u een landschappelijk ingericht perceel?

Wanneer u graag uw perceel landschappelijk en cultuurhistorisch wilt inrichten op basis van een professioneel inrichtingsplan, dan kan Stichting Landschapsbeheer Gelderland daarbij helpen. U kunt hiervoor een afspraak maken met één van de regionale landschapsadviseurs klik hier voor meer informatie of voor het maken van een afspraak. Klik hier voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.

Tips over aanleg en onderhoud van beplanting

Wilt u landschapselementen aanleggen? Vraagt u zich of hoe u de beplanting moet beheren? Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft speciaal voor u 11 verschillende informatiefolders en diverse instructiefilmpjes ontwikkeld. Per folder of filmpje wordt de aanleg en het beheer van een landschapselement toegelicht. Klik hier voor de informatiefolders of klik hier de instructiefilmpjes.

Kijk ook eens op: