Werkwijze van SLG bij inzaaien

SLG bevordert biodiversiteit op de eerste plaats door middel van ecologisch beheer van houtopstanden, ruigte en grasland. Op de tweede plaats komt de aanplant van inheemse struiken en bomen, waarbij SLG rekening houdt met verscheidenheid in soorten en een langdurig voedselaanbod gedurende een groot deel van het groeiseizoen. Pas op de derde plaats komt het inzaaien in beeld, echter met beleid om floravervalsing zoveel mogelijk te voorkomen.

Het inzaaien door bewoners gebeurt vooral in tuinen en op erven of direct in de omgeving daarvan. SLG gebruikt hierbij uitsluitend zaaigoed met inheemse, meerjarige kruidachtige planten, voor onze organisatie samengesteld door de Cruydthoeck. Hier zitten geen soorten bij met een expansieve verspreiding. Aan dit mengsel zit een prijskaartje. Daarbij is het zaaiklaar maken van de grond intensief. Het gaat dan ook vrijwel nooit om hele hectaren die worden ingezaaid. Een enkele keer is het een groter oppervlak in het buitengebied, bijvoorbeeld op voormalige landbouwgrond waar alleen maar kweekgras en zuring groeit. Daar kan inzaaien een alternatief zijn voor de gifspuit.

Soms kiest SLG voor een zaadmengsel met éénjarige soorten, bijvoorbeeld als dorpsbewoners de entree van hun dorp willen verfraaien. Dat vraagt om snel kleur. Omwille van draagvlak gaat SLG daar wel in mee, maar ook dan kiest SLG voor inheems zaaigoed.

Akkerranden inzaaien, dat doet SLG nauwelijks. Het kan voorkomen bij projecten voor patrijzen, bijvoorbeeld in samenwerking met agrarische natuurverenigingen. Daar is in het verleden wel eens een ‘carnavals-mengsel’ gebruikt met uitheemse soorten die veel kleur geven zoals zonnebloemen en cosmea. Het heeft zeker niet onze voorkeur. Maar samenwerking met derden kan hier toe leiden. Bij akkerranden heeft SLG daar overigens wat minder moeite mee: je kunt zo’n bloemenrand beschouwen als een smalle “bloemenakker” op reeds verstoorde grond. Zolang de soorten zich niet verspreiden naar de omgeving (en bovendien in de winter afsterven), kan het weinig kwaad. Anders is het als je wilde begroeiing – bijvoorbeeld in bermen – weghaalt om vervolgens in te zaaien. Dat past niet bij de werkwijze van SLG, zeker niet in het buitengebied.

Kijk ook eens op: