De vondst van het eerste kievitsei is de start van het weidevogelseizoen 2017

Op 9 maart is in de gemeente Ronde Venen in de provincie Utrecht het eerste kievitsei van 2017 gevonden. Deze vondst is om 12.00 uur gemeld bij LandschappenNL. Het ei is gecontroleerd en er is vastgesteld dat het een vers ei is. LandschappenNL werkt samen met Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogeltrekstation aan onderzoek en het in kaart brengen van het effect van maatregelen inzake de bedreigde situatie van de kievit. De vinder is Flip ter Heide, vrijwilliger uit Vinkeveen. Het ei is gevonden op een maisperceel in de gemeente Ronde Venen.

Aftrap van het Weidevogelseizoen

Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2017 begonnen. Vrijwilligers van de provinciale Landschapsbeheerstichtingen, de Bond van Friese Vogelwachten en de weidevogelcommissie Vanellus vanellus van stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL), trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Kievit onder druk in Nederland

Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25% procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5% per jaar, belangrijke oorzaak is de intensivering van de landbouw. Op grasland loopt 20% tot 50% van de nesten risico als gevolg van landbouwkundige activiteiten zoals bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding in het voorjaar. Bescherming van nesten is daarom hard nodig. Daarna is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen vliegvlug te worden. Dat kan kruidenrijk grasland zijn, maar ook bouwland met braakstroken.

Het onderzoek dat afgelopen jaar in het kader van het Jaar van de Kievit werd verricht, heeft een vervolg gekregen in 2017. Het is gericht op in kaart brengen wat de overlevingskansen zijn van jonge kieviten. De jonge vogels worden geringd en gevolgd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen kieviten op grasland en akkerland. Ook kijken de onderzoekers naar de effectiviteit van beschermingsmaatregelen en hoeveel eieren per nest uitkomen. Dit onderzoek wordt verricht met hulp van vrijwilligers.

Vrijwillige weidevogelbeschermers

LandschappenNL ondersteunt circa 4.500 vrijwilligers die actief zijn met het beschermen van weidevogels, SBNL doet dat voor circa 200 vrijwilligers en de BFVW (Bond Friese Vogelwachten) voor circa 5.000 vrijwilligers. Voor deze vrijwilligers organiseren de provinciale organisaties Landschapsbeheer cursussen over bescherming en over monitoring. Ook worden materialen aangeschaft en krijgen de vrijwilligers indien nodig begeleiding. De weidevogelbeschermers trekken vanaf nu tot half juni het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken en te markeren. De markeringen maken het de boer mogelijk om rekening met de nesten te houden tijdens werkzaamheden. Door om een nest heen te maaien of een nest te verplaatsen krijgen weidevogels een kans om de eieren uit te broeden. Op de vernieuwde website www.boerenlandvogels.nl staan de aantallen gevonden nesten van de afgelopen 5 jaar. Ook de bevindingen uit 2017 krijgen een plek op de website.

Vrijwilligers belangrijk voor effectief weidevogelbeheer

Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook extra ogen in het veld. Zij kunnen helpen om het beheer dat jaar waar nodig aan te passen om weidevogels aan een goed broedsucces te helpen. De vrijwilligers voeren hun waarnemingen in op Boerenlandvogelsnederland.nl. LandschappenNL en de aangesloten provinciale organisaties Landschapsbeheer werken nauw samen met agrarische natuurverenigingen en collectieven en terreinbeheerders. Samenwerking van alle betrokkenen is een van de voorwaarden voor effectief weidevogelbeheer.