Start van het Gelderse weidevogelseizoen door vondst eerste kievitsei in Gelderland

Op 9 maart is in het Ingensche veld, gemeente Buren, het eerste kievitsei in Gelderland gevonden. Deze vondst is om 17.30 uur gemeld bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), dit was een paar uur na de vondst van het eerste landelijke kievitsei om 12.00 uur in de provincie Utrecht. De Gelderse vinder, weidevogelvrijwilliger Piet van de Bruinhorst uit Ommeren is al 20 jaar actief als weidevogelbeschermer en heeft het ei gevonden op een graslandperceel. Met het vinden van dit kievitsei is het Gelderse weidevogelseizoen 2017 begonnen. Weidevogelvrijwilligers van SLG trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Kievit onder druk in Nederland

Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25% procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5% per jaar, belangrijke oorzaak is de intensivering van de landbouw. Op grasland loopt 20% tot 50% van de nesten risico als gevolg van landbouwkundige activiteiten zoals bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding in het voorjaar. Bescherming van nesten is daarom hard nodig. Daarna is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen vliegvlug te worden. Dat kan kruidenrijk grasland zijn, maar ook bouwland met braakstroken.

Actieplan

De provincie Gelderland heeft eind 2016 het Actieplan akker- en weidevogels aangenomen, hierdoor komt er 1,1 miljoen euro extra beschikbaar voor het nemen van maatregelen ten behoeve van akker- en weidevogels. De kievit is één van de doelsoorten uit dit plan en het Ommerense en Ingense veld, waar het eerste kievitsei gevonden is, één van de aangewezen weidevogelgebieden.

Weidevogelbescherming door vrijwilligers

SLG ondersteunt circa 450 vrijwilligers van 34 boerenlandvogelgroepen in Gelderland die actief zijn met het beschermen van boerenlandvogels. Voor deze vrijwilligers organiseert SLG cursussen over bescherming en monitoring. Ook schaft zij materialen aan en krijgen de vrijwilligers indien nodig begeleiding. Deze beschermers trekken vanaf nu tot half juni het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels te zoeken en te markeren. De markeringen maken het de boer mogelijk rekening met de nesten te houden. Door om een nest heen te maaien, of een nest te verplaatsen, krijgen weidevogels een kans om rustig te broeden. In 2016 hebben de Gelderse vrijwilligers bijna 6000 weidevogelnesten beschermd.
Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook extra ogen in het veld. Zij kunnen helpen om het beheer dat jaar waar nodig aan te passen om weidevogels aan een goed broedsucces te helpen. De vrijwilligers voeren hun waarnemingen in op Boerenlandvogelsnederland.nl.