Soorten vrijwilligerswerk

Het landschap is gevarieerd en het vrijwilligerswerk dus ook! De landschapsbeheergroepen vormen de grootste groep vrijwilligers. Dit zijn de klassieke hak- en zaaggroepen. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen die zich bezig houden met afzonderlijke aspecten in het landschap, zoals bijvoorbeeld hoogstambrigades, klompenpadwerkgroepen, steenuilenwerkgroepen of boerenlandvogelvrijwilligers. In het ‘overzicht van alle vrijwilligersgroepen‘ bekijkt u de groepen bij u in de buurt. Of bekijk hier de algemene flyer vrijwilligerswerk. Op deze pagina vind u een beschrijving van alle verschillende groepen en hun werkzaamheden.

Meteen naar:
Archeologiewachten
Boerenlandvogelwerkgroepen
Hoogstambrigades
Klompenpadenwerkgroepen
Landgoed- en buitenplaatswerkgroepen

Landschapsbeheergroepen
Poelenwerkgroepen
Steenuilenwerkgroepen
Wilde bijenwerkgroep
Werkgroep Landschapsmonitoring
Waterschapsgroepen
Zwerfafvalbrigades

Andere groene vrijwilligersgroepen

 

Landschapsbeheergroepen

Onder de beheergroepen verstaan we de groepen vrijwilligers die vaak op een (zaterdag)ochtend in een ‘eigen’ gebied aan de slag gaan met knotten, snoeien, zagen en planten. Deze gebieden kunnen in eigendom zijn van de gemeente, waterschap, natuurorganisatie, agrariër of particulier. Soms is het gebied ook geadopteerd of overgenomen door de groep. De werkdag start met koffie en een instructie en eindigt met een kop dampende soep. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Hoogstambrigades

In Gelderland zijn ruim 30 hoogstambrigadhvillaes actief. De vrijwilligers van de hoogstambrigades hebben vaak zelf een hoogstamboomgaard in eigendom. Na een opleiding bij ons gaat een hoogstambrigade zelfstandig aan de slag. De leden snoeien gezamenlijk elkaars bomen of hoogstambomen die aan hun lot zijn overgelaten. Ook eigenaren van boomgaarden die het onderhoud zelf niet meer kunnen doen en gemeenten, doen steeds vaker een beroep op de brigade. De hoogstambrigades lenen bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap. De hoogstambrigades krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie. Kijk hier als je iets wilt leren over hoogstamfruit.

Lees de flyer Hoogstambrigades.

Klompenpadwerkgroepen

Ieder Klompenpad heeft een eigen vrijwilligersgroep. De leden zijn vaak vanaf de ontwikkeling van het Klompenpad betrokken en zijn trots op de route en het landschap waar doorheen gewandeld wordt. De groep onderhoudt het pad, loopt het na, vervangt de markering en ruimt zwerfafval op. Jaarlijks komen de Klompenpadvrijwilligers samen op een door ons georganiseerde dag.

Lees de flyer Klompenpaden

Archeologiewachten

Er zijn nog veel grafheuvels in Gelderland te vinden. Veel van deze historische elementen worden overwoekerd door bomen en struiken en zijn daardoor niet meer goed zichtbaar. Daarbij verstoren de wortels van bomen, struiken en braam de archeologische sporen onder onze voeten. We willen het archeologische erfgoed graag voor de toekomst behouden en richten daarom archeologiewachten op. Deze enthousiaste vrijwilligers gaan aan de slag met het weer zichtbaar maken en houden van grafheuvels en celtic fields.

Landgoed- en buitenplaatswerkgroepen

Het organiseren van het onderhoud van particuliere landgoederen en buitenplaatsen is een grote uitdaging. Via de oprichting van vrijwillige Landgoed- en buitenplaatswerkgroepen hopen we  een duurzame manier van instandhouding van het karakteristieke landschap op landgoederen en buitenplaatsen te ontwikkelen. Samen met de eigenaren zetten we werkgroepen op waarvan de vrijwilligers het landschapsonderhoud aanpakken. Steeds meer buitenplaatsen en landgoederen tonen interesse in de oprichting van een eigen groep.

Lees de flyer Landgoed- en buitenplaatswerkgroepen

Poelenwerkgroepen

Exif_JPEG_PICTUREPoelen kunnen vele planten en dieren een geschikte leefomgeving bieden. Goed onderhoud is daarbij van groot belang. Door poelen af en toe op te schonen en de zonnige kant te maaien ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor onder andere salamanders, kikkers, padden en libellen. Na het volgen van de poelencursus wordt de  werkgroep opgericht, die bestaat uit vrijwilligers die samen poelen onderhouden.

 

Wilde bijenwerkgroep

De Wilde bijenwerkgroep zet zich om het landschap geschikt te maken voor wilde bestuivers. Daarbij gaat het gaat niet alleen om de wilde bij, maar ook andere bestuivers zoals vlinders, hommels en zweefvliegen. De vrijwilligers van de Wilde Bijenwerkgroep houden zich bezig met het bouwen van bijenhotels en met het zaaien en verspreiden van bijenbloemenzaad.

Boerenlandvogelwerkgroepen

Boerenlandvogels dragen bij aan de identiteit van het agrarisch cultuurlandschap in Gelderland. Samen met de vrijwilligers bieden we vooral agrariërs de gelegenheid zich te verbinden met en bij te dragen aan de instandhouding, bescherming en het beheer van hun leefgebieden. De vrijwilligers maken afspraken met de agrariërs over het maaibeleid en markeren de nesten. Verder volgen ze de jonge vogels vanaf pul tot volwassen vogel. Kijk voor meer informatie over op de pagina ‘boerenlandvogels in Gelderland’.

Lees de Flyer Vrijwillige weidevogelbescherming
Lees de Flyer Vrijwillige akkervogelbescherming

Steenuilenwerkgroepen

Steenuilvrijwilligers plaatsen steenuilenkasten op locaties die geschikt zijn voor de steenuil om te broeden. De steenuil is een holenbroeder die zelf geen nestholte kan maken. Door het verdwijnen van oude knotbomen of hoogstamfruitbomen met holtes, bieden steenuilenkasten een goed alternatief. Het werk van de steenuilenwerkgroep bestaat uit het produceren en ophangen van nestkasten. In het najaar worden alle kasten nogmaals bezocht, eventueel schoon gemaakt en van nieuw strooisel voorzien, zodat de kasten weer klaar zijn voor het nieuwe seizoen.

Zwerfafvalbrigades

Een Zwerfafvalbrigade is een lokale groep met zelfredzame burgers, die regelmatig zwerfafval in hun (landschappelijke) omgeving opruimt. Alle lokale initiatieven samen kunnen een enorm verschil maken bij de bestrijding van zwerfafval. Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige Whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Kijk voor een overzicht van de Zwerfafvalbrigades.

Lees de flyer Zwerfafvalbrigades

 

Waterschapsgroepen

Sinds 2015 ondersteunen wij ook beekgroepen die vrijwilligerswerk uitvoeren voor Waterschap Vallei en Veluwe. Deze groepen werken niet op het land zoals de meeste van de bij ons aangesloten vrijwilligersgroepen, maar in en langs het water van beken en sprengen. Hoe voer je onderhoud in het water uit? Hoe ga je aan de slag? En welke gereedschappen gebruik je? Deze vragen worden beantwoord in een praktische training waarin ook aandacht is voor flora en fauna in en rond de beek. De beekgroepen werken in de winterperiode, als het blad van de bomen is gevallen. Het verwijderen van blad en takken uit de beek is een belangrijke taak. De beek blijft zo watervoerend.

Bekijk de flyers gereedschap voor waterschapsgroepen

Andere groene vrijwilligersgroepen

Naast de bij ons aangesloten vrijwilligers, zijn er in Gelderland nog meer groene vrijwilligers actief. Deze vrijwilligers zijn vaak actief op terreinen of gronden van natuurorganisaties. Met zijn allen zorgen we voor het behoud van onze mooie omgeving. Tijdens de Natuurwerkdag op de eerste zaterdag van november, de grootste vrijwilligersdag in het groen, gaan alle groene vrijwilligers aan de slag en zetten de poorten open voor iedereen die een handje mee wil helpen. Voor meer informatie:
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Geldersch Landschap & Kasteelen
Natuurwerkdag

 

Kijk ook eens op: