Provincie Gelderland: Subsidie Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap

Provincie Gelderland stelt burgerinitiatieven voor natuur, groen en landschap in staat om groen aan te leggen en om deskundigheid in te huren via de subsidieregeling ‘Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap’. Wilt u inwoners betrekken bij natuur, groen of landschap? Dan kunt u subsidie aanvragen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aanleg van een openbare natuurtuin in een woonwijk of het herstel van oorspronkelijke houtwallen in het buitengebied of de aanleg van (tijdelijke) natuur op braakliggende terreinen.

aanplantactie-vrijwilligers

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:
• het aanleggen, beheren of verbeteren van de kwaliteit van natuur, groen of landschap door burgers in hun leefomgeving
• het delen van kennis en ervaring met het aanleggen, beheren of verbeteren van de kwaliteit van natuur, groen of landschap door burgers in hun leefomgeving.
• het betrekken van burgers bij activiteiten op het gebied van natuur, groen of landschap in hun leefomgeving. Hierbij gaat het om:

 • het organiseren van bijeenkomsten en werkdagen
 • het opstellen en verspreiden van informatiemateriaal
 • het geven van voorlichting

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden, eigen bijdragen en subsidiebedragen verschillen per subsidiemogelijkheid. Op www.gelderland.nl staat de precieze inhoud van de regeling.

Wat kan SLG zoal betekenen?

 • Begeleiden van idee naar uitvoering, procesbegeleider zijn, klankbord. Bijeenkomst met stakeholders organiseren. Projectvoorstel schrijven. Ondersteunen bij financieringsaanvraag.
 • Inhoudelijke input leveren voor een beheerplan, ontwerp voor een gebied, inrichtingsplan. Of het proces om te komen tot een plan faciliteren, waar nodig met externe deskundigen.
 • Faciliteren aanschaf plantsoen. Begeleiding van een eerste werkdag.
 • Helpen met het verstevigen van de groep zodat deze duurzaam kan bestaan. Ondersteuning met persbericht, organiseren info avond om nieuwe vrijwilligers te werven. Aanleveren handige info/ documenten/ best practices.
 • Verzorgen van maatwerk instructie, training, cursussen.
 • Gebruik van gereedschap en materialen

Welke deskundigheid heeft SLG in huis?

hoogstamfruit

 • Biodiversiteit: inzet meetlat, advies over maatregelen om biodiversiteit te verhogen (aanplant, beheer, monitoring).
 • Hoogstamfruit snoeien basis incl. cursusmap, hoogstamfruit verdieping/oude bomen/ beheerplan boomgaard
 • Aanleg en beheer van landschapselementen, soortenkeuze en aanplant hoogstamfruit, houtwallen, singels, vogelbosjes, laanbomen (opgaande beplanting, poelen, zeisen,) en erven
 • Cultuurhistorisch beheer
 • Oral history methodiek
 • Weidevogelbeheer
 • Netwerk van externe deskundigen die we kunnen inzetten waar nodig. Bijv. heggenvlechten, gemotoriseerd werken.
 • Vrijwilligers werven en binden, communicatie
 • Fondsenwerven, financiering zoeken, contact met de gemeente

logo_gel-cropNeem contact met ons op

Zie je mogelijkheden voor je groep om gebruik te maken van deze subsidieregeling? We denken graag mee met uw subsidieaanvraag. Heb je vragen of ideeën, neem dan contact met ons op om mogelijke aanknopingspunten te bespreken.

Kijk ook eens op: