Platform voor Natuurinclusieve landbouw Gelderland online

Gelderse boeren die meer willen doen met natuurinclusieve landbouw kunnen terecht bij het Platform Natuurinclusieve landbouw in Gelderland. Met de lancering van de nieuwe website www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl is er nu digitaal toegang tot informatie, voorbeelden en mogelijkheden voor ondersteuning. Voor iedere agrarische ondernemer die iets wil met natuurinclusieve landbouw of hier al mee bezig is, is het Platform een mooi startpunt. Op de site vind je een overzicht van de lopende projecten op het gebied van bodem, water, klimaat, verdienmodellen, kringlooplandbouw, biodiversiteit en landschap.

Inspiratie en kennis voor boeren

Veel ondernemers houden bewust of onbewust al rekening met de verschillende thema’s binnen hun bedrijfsvoering. Zij zaaien al akkerranden, beschikken over kruidenrijk grasland of werken aan het herstel van het bodemleven. In de praktijk is vaak nog veel meer mogelijk op het gebied van natuurinclusief ondernemen. Op dit platform doe je inspiratie en kennis op. Naast activiteiten, informatie en nieuws, komen regelmatig ondernemers aan het woord die laten zien wat in de praktijk mogelijk is. “We merken dat ondernemers vaak de kat uit de boom kijken rond agrarisch natuurbeheer. Als ze eenmaal bezig zijn worden ze enthousiaster. Met alle partners helpen we ze graag over de drempel om te starten of door te groeien”, zegt Hans de Haan, coördinator van dit Platform.

Samen natuur en landbouw versterken

Vanuit het Platform zijn dit jaar 22 projecten van start gegaan, die bijdragen aan de doelstelling om alle boeren in Gelderland te verleiden om met natuurinclusieve landbouw aan de slag te gaan. Deze ambitie wordt onderschreven door 23 partners: agrarische organisaties, terreinbeheerders, natuurorganisaties, lokale stichtingen en overheden. In de projecten trekken zij gezamenlijk op om de individuele boer een goede ondersteuning te geven bij het vrijwillig zetten van stappen naar natuurinclusieve landbouw. Dit doen zij op verschillende manieren. Zo kun je als boer kosteloos een bedrijfsnatuurplan laten maken, waarin de verschillende opties voor jouw bedrijf in beeld worden gebracht. Binnen de projecten is er aandacht voor het ontwikkelen van verdienmodellen en het versterken van lokale netwerken tussen boeren en burgers. Zo wordt er in het veld gewerkt aan een landbouw waarin aandacht is voor natuur en landschap en die tevens toekomstperspectief biedt voor de agrarisch ondernemer. Provincie Gelderland heeft voor de komende jaren 5,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om de projecten en het online platform te ondersteunen.

SLG en Natuurinclusieve landbouw

SLG is partner van het Actieplatform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland en is betrokken bij verschillende projecten. In deze projecten richten we ons op het verbeteren van de landschapskwaliteit en een betere maatschappelijke inbedding van natuurinclusieve landbouw. Zo ontwikkelen we indicatoren voor streekeigen landschap en werken we aan regelgeving en beleid die landschap en natuur in het boeren-buitengebied stimuleren. Ook helpen we de agrarische collectieven met het maken van bedrijfsnatuurplannen. En last but not least: zetten we ons in om lokale netwerken van natuurinclusieve boeren te versterken, bijvoorbeeld door lokale producenten en vrijwilligers aan elkaar te koppelen. Kijk hier voor meer informatie wat SLG kan doen voor koploper boeren.

Het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland is een vervolg op het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Dit Actieplan is op initiatief van Natuur en Milieu Gelderland in 2019 met tien maatschappelijke organisaties, zowel landbouworganisaties als natuurorganisaties, aangeboden aan de provinciale Gelderse politiek. Hierin hebben we onze gezamenlijke ambities op het gebied van natuurinclusieve landbouw voor de provincie Gelderland voor 2030 geformuleerd. Het Platform is te vinden op www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl en ook te volgen via Facebook, LinkedIn en Twitter.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland