Raad van toezicht

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft sinds 2016 een raad van toezicht, zodat de functies ‘besturen’ en ‘toezicht houden’ goed gescheiden zijn. De raad van toezicht bestaat uit 5 personen. Eén van de leden is benoemd op voordracht van de Vrijwilligersadviesraad. De leden van de raad van toezicht ontvangen geen beloning voor het houden van toezicht. De raad van toezicht stelt de directeur-bestuurder aan. De directeur-bestuurder behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht voor belangrijke besluiten, zoals de begroting, de jaarrekening en het beleidsplan.

De samenstelling van de raad van toezicht is als volgt:

Joost van Oostrum
Voorzitter
Nevenfuncties:

 • Burgemeester gemeente Berkelland (bezoldigd)
 • Nevenfuncties uit hoofde van de functie als burgemeester (zie www.gemeenteberkelland.nl)
 • Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (incidenteel, bezoldigd)
 • Voorzitter Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, district Oost (onbezoldigd)
 • Lid raad van toezicht De Onderwijsspecialisten (onbezoldigd)
 • Lid raad van toezicht Bosgroep Midden-Nederland (onbezoldigd)
Bart Jan Krouwel
Vicevoorzitter
Nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur Coöperatie AGEM (onbezoldigd)
 • Voorzitter bestuur Stichting Phoenix (onbezoldigd)
 • Voorzitter bestuur Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal U.A. (onbezoldigd)
 • Voorzitter bestuur Stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek (onbezoldigd)
 • Voorzitter bestuur Stichting CopijnSchukking (onbezoldigd)
 • Voorzitter Sociale Raad Montferland: is bezoldigd (vacatiegeld)
 • Penningmeester Stichting Groenteteelt Voedselbank Montferland (onbezoldigd)
 • Adviseur Havezathe Carpe Diem (Vethuizen) (bezoldigd)
 • Adviseur Ecovat Groep (Veghel) (bezoldigd)
AH Adrie Hottinga
Lid
Nevenfuncties:

 • Lid ledenraad Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de NBV, groep Veluwe Noord (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Instandhouding Meursweide en Meurspark Heerde (onbezoldigd)
 • Coördinator vogeltellingen bij de Vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Epe-Heerde (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Dorpsraad Veessen, Vorchten en Marle (onbezoldigd)
JB José Blom

Lid (op voordracht van de Vrijwilligersadviesraad)
Nevenfuncties:

 • Regieverpleegkundige Sutfene (bezoldigd)
Karl Blokland
Lid
Nevenfuncties:

 • Secretaris-directeur waterschap Vallei en Veluwe (bezoldigd)

Reglementen

De raad van toezicht heeft de volgende reglementen vastgesteld:
-reglement raad van toezicht
-reglement audit commissie
-reglement remuneratie commissie

Grafheuvel geadopteerd

De raad van toezicht voelt zich betrokken bij de doelen van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Om die reden heeft de raad van toezicht de grafheuvel ‘Kievitsdel’ (gemeente Renkum) geadopteerd. Ze onderhoudt de heuvel zodat deze tastbare herinnering aan de 3.500 jaar oude bewoning van het gebied zichtbaar blijft in het landschap. De grafheuvel is op 5 januari 2019 vrijgesteld van begroeiing. De grafheuvel is eigendom van Multiland Vastgoed BV.

 

Kijk ook eens op: