Doel en Missie

De missie van Stichting Landschapsbeheer Gelderland luidt zorg voor ons karakteristieke landschap.

We hebben er met deze missie voor gekozen om ons te laten inspireren door de cultuurhistorie, het aardkundig ontstaan en de ecologie van het landschap, zonder dat landschap te willen fixeren. Er is ruimte voor maatschappelijke (en dus economische en ruimtelijke) ontwikkelingen. Wel pleiten we er voor om die ontwikkelingen te begeleiden met respect voor de identiteit (in het licht van de ontstaansgeschiedenis) en de beleefbaarheid van het landschap. Op die manier willen we zorgen dat de vitaliteit van het landschap behouden blijft. Landschap is, naar haar aard, immers altijd in ontwikkeling.

Gelderland is de provincie in Nederland met de meeste landschapselementen. Het is nog een prachtige afwisselende provincie. Dat willen we graag, samen met u, zo houden. Werk samen met ons aan een buitengebied met een grote belevingswaarde door een samenspel van landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden.

Jaarverslagen

Bekijk het Jaarverslag 2020. Hierin een toelichting op beleid en organisatie, de winst voor het landschap, de financiën en worden de beleidsvoornemens voor 2019 behandeld, alsmede de verantwoordingsverklaring en de samenstelling, nevenfuncties en bezoldiging van bestuur en directie, alsmede een overzicht van de overige medewerkers, de directe vrijwilligers, de Vrijwilligersadviesraad en de raad van toezicht.

Mocht u interesse hebben in de gehele jaarrekening, dan kunt u deze tegen betaling van de verzendkosten verkrijgen via het invullen van ons contactformulier, waarbij u bij “Vraag/opmerking” aangeeft de jaarrekening 2020 te willen ontvangen.

Geïnteresseerd in onze jaarverslagen van vorige jaren? Bekijk deze hier.

Jaarbericht 2021

Naast een jaarverslag brengen we ook ieder jaar een jaarbericht uit. Dit jaarbericht is de publieke versie van het jaarverslag en bevat een beknopt overzicht van de activiteiten van het voorgaande jaar. In het Jaarbericht 2021 staat ons werk mooi geïllustreerd aan de hand van een infographic.

Geïnteresseerd in onze jaarberichten van vorige jaren? Bekijk deze hier.

Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van SLG is dat de continuïteitsreserve van onze stichting direct opeisbaar dient te zijn, er zo weinig mogelijk financiële risico’s mee worden gelopen en dat het geld wordt gestald bij duurzame banken. De facto komt het er op neer dat SLG haar geld op spaarrekeningen zet bij ASN Bank en de Triodos Bank.

Duurzaamheid

SLG spant zich in om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. De CO2 uitstoot die SLG met haar werkzaamheden veroorzaakt, wordt jaarlijks gecompenseerd.

Bedrijfsvoering

 • SLG neemt ‘groen’ gas en ‘groene’ stroom af voor respectievelijk de warmte en de elektriciteit op haar kantoorlocatie.
 • SLG maakt voor haar catering, ook op buitenlocaties en externe locaties, zoveel mogelijk gebruik van biologische producten van het seizoen om zo weinig mogelijk voedselkilometers te veroorzaken en gebruikt bij voorkeur vegetarische en/of veganistische producten. SLG gebruikt uitsluitend biologische koffie en thee, bij voorkeur voorzien van het Fair Trade keurmerk. SLG gebruikt geen plastic wegwerpartikelen tijdens projecten, activiteiten en evenementen.
 • SLG spant zich in om steeds meer digitaal te werken en steeds minder papier te gebruiken. Het papier dat SLG gebruikt is FSC gecertificeerd.
 • SLG gebruikt tweedehands kantoormeubilair. SLG herstelt zoveel mogelijk gereedschappen en zorgt voor een goede staat van onderhoud, waardoor gereedschappen zo lang mogelijk mee gaan.
 • SLG bankiert bij duurzame banken, te weten de ASN Bank en de Triodos Bank. Deze banken compenseren de CO2 uitstoot.

Mobiliteit

 • SLG biedt flexibele werktijden, zodat medewerkers hun werk zo efficiënt mogelijk in kunnen delen en zo weinig mogelijk vervoersbewegingen hoeven te maken.
 • SLG biedt een verhuisregeling aan, waarmee medewerkers gestimuleerd worden dichterbij het SLG kantoor te gaan wonen.
 • SLG houdt bij het werven van nieuwe personeelsleden of bij het uitbesteden van opdrachten rekening met de woon-werk afstand. In geval van meerdere even goede opties gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die naar verwachting de minste autokilometers zal maken.
 • SLG stimuleert fietsen voor woon-werk door de vergoeding voor het gebruik van een auto ook beschikbaar te stellen voor het gebruik van een fiets.
 • SLG compenseert jaarlijks de CO2-uitstoot van alle zakelijke dienstkilometers maal twee. Met deze factor 2 verwacht SLG ook de CO2-uitstoot te compenseren, die veroorzaakt wordt door met name het autogebruik van SLG vrijwilligers, leden van de Vrijwilligersadviesraad, leden van de Raad van Toezicht van SLG, leveranciers van SLG en deelnemers aan SLG projecten. Ook de CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt door de productie van door SLG gebruikte kantoorartikelen wordt zo gecompenseerd.
 • SLG compenseert de CO2-uitstoot van haar zakelijke kilometers via Fair Climate Fund. Klik hier voor het certificaat van de CO2-compensatie van 2021. SLG heeft in 2018 eenmalig de CO2-uitstoot in de periode 2009 t/m 2018 van alle zakelijke kilometers maal twee (2 miljoen autokilometers) gecompenseerd via Fair Climate Fund. Klik hier voor het certificaat dat SLG hiervoor ontving van Fair Climate Fund.

Uitvoeringsprojecten

 • SLG koopt bij voorkeur autochtoon biologisch plantmateriaal (bomen en plantsoen) in en stimuleert opdrachtgevers/financiers dit financieel mogelijk te maken.
 • SLG koopt alleen onbehandelde houten boompalen in.
 • SLG maakt geen gebruik van chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen en adviseert deelnemers in projecten om dat ook niet te doen. Het gebruik van deze middelen is schadelijk voor het bodemleven en de biodiversiteit en vervuilt het grond- en oppervlaktewater.

Gedragscodes

SLG onderschrijft de volgende gedragscodes en past deze toe:
Gedragscode Natuurbeheer
Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. Het jaarverslag (beleid en financiën) is ingericht overeenkomstig de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen.
Governance Code Cultuur volgens het ‘pas toe of leg uit-beginsel’.

SLG leeft de Goede Doelen Nederland-Regeling Beloning Directeuren na.

 

Kijk ook eens op: