Netwerk Groene Vrijwilligers Lochem

Binnen de gemeente Lochem zijn vele vrijwilligersgroepen actief in het landschap. In het buitengebied of binnen dorpskernen zetten zij zich in voor onderwerpen als: biodiversiteit, cultuurhistorie, beheer en onderhoud van landschapselementen, zwerfafval, educatie, soortenbescherming, wandelen en fietsen etc. Namens de gemeente Lochem kan SLG met het meerjarig project Netwerk Groene Vrijwilligers extra ondersteuning bieden aan deze groene vrijwilligers(groepen) om ze nog succesvoller te maken. Bovendien wil de gemeente heel graag een aanspreekpunt biodiversiteit per kern werven.

Ondersteuning vrijwilligersgroepen

SLG biedt ondersteuning aan steeds meer vrijwilligersgroepen in heel Gelderland. We lenen scherpe handgereedschappen uit, informeren over nieuwe ontwikkelingen en geven cursussen. In de gemeente Lochem kunnen we wat extra’s doen door echt maatwerk te leveren in dit netwerk van groene vrijwilligers. We gaan met vrijwilligers(groepen) in gesprek en organiseren bijeenkomsten waarin mensen van verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten en bieden extra cursussen of praktische ondersteuning in het veld.

Aanspreekpunt biodiversiteit

De gemeente Lochem heeft de wens dat er per dorp een vraagbaak is met betrekking tot biodiversiteit. Deze personen vormen een klankbord vormen voor de gemeente. Veel nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied hebben gevolgen voor de omgang met landschap, biodiversiteit en erfgoed en biedt kansen voor beheer, behoud en ontwikkeling van het streekeigen landschap. Door het vrijwilligersnetwerk wordt de participatie bevorderd. Vrijwilligersgroepen kunnen kennis aanleveren, maar ook meedenken en meedoen als het gaat om de visievorming.

Programma

Met het project Netwerk Groene Vrijwilligers biedt SLG in samenwerking met de gemeente Lochem de komende jaren diverse activiteiten aan. Hieronder een korte toelichting op het programma.

(Thematische) netwerkbijeenkomsten

Jaarlijks organiseren we een (thematische) netwerkbijeenkomst voor en door groene vrijwilligers uit de gemeente Lochem. Onderdelen van deze bijeenkomst zijn uitwisseling van kennis, ervaringen van projecten en activiteiten, inventarisatie praktische wensen, werving van nieuwe vrijwilligers en promotie van het vrijwilligerswerk, etc. Dit koppelen we aan een aansprekend inhoudelijk onderwerp.
Tevens pakken we wensen en kansen op, die voortvloeien uit deze netwerkbijeenkomsten. Het kan gaan om een gezamenlijke training, pr-activiteiten om meer vrijwilligers te werven, opleiden van mentorvrijwilligers, een cursusaanbod op maat of alle groepen letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten met locaties en werkresultaten.

  • Startbijeenkomst Netwerk Groene Vrijwilligers Lochem in juni 2022

Maatwerktrainingen en cursussen

Jaarlijks organiseren we een trainings- en cursusprogramma om de kennis van aanleg en beheer van landschapselementen te vergroten, de biodiversiteit te versterken bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk en er is een specifiek onderdeel voor gereedschappen en gereedschapsonderhoud. Gedurende deze training besteden we bij alle onderdelen aandacht aan Arbo en veiligheid, groepsbinding en groepsversterking.

Ondersteuning bij de jaarlijkse vrijwilligersdagen

Vrijwilligersgroepen kunnen nieuwe vrijwilligers werven door mee te doen aan de landelijke Natuurwerkdag op de 1e zaterdag van november en/of aan NLdoet in half maart. We helpen vrijwilligersgroepen om succesvol deel te nemen aan deze themadagen.

Maatwerkadvies aan vrijwilligersgroepen

Vrijwilligersgroepen die deelnemen aan het netwerk kunnen van onze adviseur maatwerkadvies en informatie krijgen over bijvoorbeeld aanplant, gereedschapsgebruik, beheer, inrichting van kleine terreintjes en veilig en deskundig werken etc.

Lenen basisgereedschap

Ook lenen we aan vrijwilligersgroepen van het netwerk gratis basisgereedschap uit bijvoorbeeld voor een eenmalige activiteit ten behoeve van het landschap.
Onder basisgereedschappen verstaan wij het handgereedschap en de daarbij behorende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vrijwilligersnetwerk

Er zijn vele vrijwilligers actief in de gemeente Lochem. De werkzaamheden variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten en snoeien van hoogstamfruit tot het nalopen van Klompenpaden.

Handige linkjes

Kijk ook eens op: