Meer over Levend Landschap

BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defDe maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.

Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er graag voor inzetten. Via Levend Landschap bieden we bewoners begeleiding en ondersteuning bij het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering.
Het Levend Landschap proces heeft tot doel om via (stap 1) een kort dorpsproces, gevolgd door (stap 2) concrete uitvoering en op basis van (stap 3) meerjarige actieve professionele ondersteuning een netwerk/ dorpswerkgroep van actieve en geschoolde bewoners te ontwikkelen die zelf de zorg voor de kwaliteit van het landschap (breed gedefinieerd) in eigen leefomgeving draagt.

Bekijk twee voorbeelden van enthousiaste deelnemers aan Levend Landschap

1. Kort dorpsproces

Om bewoners bekend te maken met het Levend Landschap proces dat in hun gemeente of dorp gaat plaatsvinden en om hen erbij te betrekken organiseren we twee bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst (ideeënavond) worden bewoners uitgedaagd ideeën aan te dragen voor een mooier en groener landschap. Dit kunnen ideeën zijn voor recreatie, ecologie, verbeteren van de sfeer, vergroten van leefbaarheid, zichtbaar maken van cultuurhistorie en natuurlijk voor het vergroenen van de eigen omgeving. Tijdens een tweede bijeenkomst (uitwerkavond) worden de ideeën in kleine groepjes besproken en uitgewerkt. We zoeken per idee naar personen die zich hiervoor willen inzetten, de zogenaamde projecttrekkers, naar de beoogde locaties en doelen.

2. Uitvoering

De uitvoering van de ideeën gebeurt door de bewoners zelf. Ieder idee/ project heeft een projecttrekker en een groepje bewoners dat enthousiast is over het idee en zich wil inzetten voor de realisatie. Wij bieden samen met de gemeente ondersteuning en advies. Kleinschalige projecten kunnen snel en eenvoudig worden opgepakt. Via de lokale media wordt iedereen op de hoogte gehouden van de voortgang en de feestelijke oplevermomenten.

3. Zelfstandige vrijwilligers/werkgroep

We streven naar de uitvoering van alle ideeën en de vorming van een vaste groep enthousiaste bewoners die zich blijvend verbindt met het landschap. Zij worden door ons blijvend ondersteund als vrijwilligersgroep en ze blijven in contact met de gemeente. Op die manier is de lokale betrokkenheid duurzaam gewaarborgd.

Bekijk de flyer Levend Landschap.
Bekijk de uitgebreide brochure Levend Landschap Veluwe.
De gemeente Ede heeft de Brochure Levend Landschap Ede 2019-2021 ontwikkeld, met daarin inspirerende voorbeelden hoe zij het landschapsbeleid samen met bewoners aanpakt.

Kijk ook eens op: