Landschap voert boventoon op Oogstfeest

 

Op 5 oktober vond het Oogstfeest plaats, de relatiebijeenkomst van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN Gelderland, Gelderse Natuur- en Milieufederatie, Geldersch Landschap & Kasteelen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in Gelderland, concludeerde dat het beheer van het landschap vanuit de markt maar moeizaam verloopt. De provincie realiseert zich dat er een stevigere rol voor haar is weggelegd met betrekking tot het beheer van landschap. De provincie is bezig met een Agenda Landschap en de nieuwe rol voor de provincie kan daar zijn beslag in krijgen. Kijk voor de sneltekening die gemaakt werd tijdens het Oogstfeest. Er was een 5-tal pitches, waarbij de belangrijkste boodschappen waren:

Joost van Oostrum, burgemeester gemeente Berkelland

Groene handhaving loont! Gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor het landschap door gemeentelijke grond niet zonder enig overleg te laten bewerken door agrariërs. De gemeente dient op haar gronden een hoge landschapswaarde en biodiversiteit te genereren. Gemeenten moeten gezamenlijk bij het rijk lobbyen voor een andere systematiek voor de agrarische perceelsregistratie, zodat landschapselementen niet meer als hinderlijk worden gezien door agrariërs.

Bertus Hesselink, melkveehouder in Geesteren

Boeren willen best zorg dragen voor het herstel en het beheer van landschapselementen, mits daar dan een passende vergoeding tegenover staat van de overheid. De boer draagt zorg voor een aantrekkelijk landschap, een belangrijk en breed gewaardeerd collectief goed en het zou niet meer dan logisch moeten zijn dat de boer dan niet voor alle kosten opdraait.

Huub Hiemstra, dorpsraad Bennekom

Een hechte dorpsgemeenschap ziet het belang van een fijne leefomgeving en een aantrekkelijk landschap. Burgers gaan gezamenlijk de schouders zetten onder een aantal projecten, die lokaal georganiseerd kunnen worden en waarbij de inzet van bewoners het verschil kan maken. Bij dit proces maakt de dorpsgemeenschap dankbaar gebruikt van de expertise en ervaring van SLG. Zo wordt een Zwerfafvalbrigade opgericht, worden de dorpsentrees groener gemaakt en wordt streekeigen beplanting aangeboden aan particulieren in het buitengebied.

André Hendriksen, mede-initiatiefnemer Paradijs voor de Patrijs

De bezieling en het vermogen om vele partijen in de streek samen te brengen voor een concreet doel zoals in dit geval het creëren van een biotoop voor de patrijs, die het erg moeilijk heeft in het agrarisch landschap, is de rol van dit vrijwilligersinitiatief. Vanuit de streek zijn ook fondsen verworven, zodat binnen de projectaanpak ook professionele projectleiding en de uitvoering van een aantal duurdere maatregelen kan worden bekostigd. Het samenspel tussen vrijwilligers, overheden en professionele organisaties, zoals SLG, maakt hier het verschil.

Studenten Robin en Nadia

Jongeren waarderen het landschap zeer als een gebied om in te vertoeven en vanwege de natuurwaarden en zouden het op prijs stellen als er niet onnodig veel nieuwe wegen worden aangelegd door het landschap, zodat er gebieden blijven waar het rustig is, waar je op verhaal kunt komen en niet gehinderd wordt door teveel verkeer. In feite een pleidooi voor de trage ruimte, die landschap heet.

Al met al gaven de pitches en de conclusies van de Commissaris van de Koning genoeg stof tot napraten.