Komende vier jaar weer provinciale subsidie voor vrijwilligersondersteuning

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) krijgt van de provincie de komende vier jaar € 350.000 per jaar voor de ondersteuning van vrijwilligers die een bijdrage leveren aan de landschapskwaliteit, de landschapsbeleving en het landschapsbeheer. SLG doet dat met kennis, kunde en het uitlenen van goed vrijwilligersgereedschap. De inzet van de vele vrijwilligers levert landschappelijk, sociaal en economisch
heel veel op. In de infographic uit het Jaarbericht 2015 is te zien welke resultaten SLG al behaald heeft.

infographic Jaarbericht 2015Groei aantal vrijwilligers

Nagenoeg alle politieke partijen in de Provinciale Staten van Gelderland spraken op 25 mei jongstleden hun complimenten uit voor SLG. Zij waren onder de indruk van de groei in de afgelopen vijf jaren van 4.000 naar 8.000 vrijwilligers en de groeiende bijdrage die vrijwilligers leveren aan de kwaliteit van het landschap. Kijk hier voor een item van Omroep Gelderland gemaakt bij de nieuwe landgoedwerkgroep Oranje Nassau’s Oord.

Extra kosten

De provincie snapt dat een dergelijke groei meer vraagt aan ondersteuning en dat dat extra kosten met zich mee brengt. De provincie staat echter op het standpunt dat structurele subsidies aan organisaties niet verhoogd worden. De gedeputeerde gaf aan dat SLG het als een beloning voor haar goede werk moet zien, dat zij niet, in tegenstelling tot vele andere organisaties, gekort wordt op de structurele subsidie. De provincie wil dat organisaties meer op eigen benen komen te staan. Het is de bedoeling van de provincie dat SLG ook op zoek gaat naar andere financiers, zoals gemeenten en grondeigenaren, voor de extra kosten die SLG maakt in verband met de groei van het aantal vrijwilligers. Als dit SLG niet lukt zal dit gevolgen hebben voor de faciliteiten die SLG aan vrijwilligers beschikbaar stelt.


Amendement

Bij de behandeling in Provinciale Staten heeft een amendement van de ChristenUnie, SP, GroenLinks, kroondomeinSGP, Partij voor de Dieren en 50PLUS voor een structurele verhoging van de subsidie met € 100.000 het
helaas niet gehaald. Om SLG niet het slachtoffer te laten worden van het eigen succes, is er wel een motie aangenomen door alle partijen, met uitzondering van de PVV, om eenmalig een extra subsidie van € 100.000 euro te verstrekken. In de motie staat ook vermeld dat SLG toegang moet krijgen tot provinciale subsidies op het gebied van leefbaarheid en cultuur & erfgoed. Gedeputeerde Staten heeft toegezegd deze motie te zullen uitvoeren.