Natuurinclusieve landbouw - Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Natuurinclusieve landbouw

De landbouw beslaat een groot deel van de gronden in Gelderland. De invloed van de agrarische sector op ons landschap, onze natuur en de biodiversiteit is dan ook groot. Veel boerenlandsoorten zoals akkerkruiden, grutto’s en patrijzen die op het platteland voorkomen, hadden in het verleden baat bij de landbouw. Het boerenland vormde een ideale habitat voor veel soorten. Veranderingen in de productiewijze, die zijn doorgevoerd in de afgelopen decennia, zorgen ervoor dat veel soorten van het boerenland het nu moeilijk hebben. Door schaalvergroting en ruilverkaveling zijn veel landschapselementen verdwenen. Het gevolg is dat de basiskwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap in zijn geheel is afgenomen.

Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland

We werken aan een natuur-, milieuvriendelijke landbouw, herstel van het landschap speelt daarbij een centrale rol. Daarom zijn we partner van het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw Gelderland, waarin wij ons, samen met onder andere de Gelderse agrarische collectieven, LTO Noord, de Gelderse natuur- en de landschapsorganisaties, inzetten voor een gezond toekomstperspectief van de landbouw.

Koplopers natuurinclusieve landbouw

We stimuleren vooruitstrevende boeren en tuinders in het ontwikkelen van natuurinclusieve landbouw. Bijvoorbeeld door het maken van natuurbedrijfsplannen, die het landschap herstellen en soorten ondersteunen. Onze kennis over bodem, landschap en biodiversiteit is daarbij essentieel. Ook verbinden we onze achterban die bestaat uit duizenden vrijwilligers in Gelderland aan deze boeren. Zo ontstaat een maatschappelijke inbedding van natuurinclusieve landbouw, waar lokale netwerken van boeren, burgers en consumenten elkaar versterken.
Klik op de afbeelding of tekst voor de interviews met deze koplopers:

Word vrijwilliger

Word vrijwilliger op een natuur-, milieu- en landschapsvriendelijke boerderij/tuinderij. Op bovenstaande koploper bedrijven De Groote Stroe en De Lankerenhof zijn vrijwilligers actief met landschapsonderhoud en maatregelen ter bevordering van biodiversiteit. Neem contact op voor meer informatie. 

Wat kunt u doen als burger?

Als burger kunt u op een aantal manieren bijdragen aan natuurinclusieve landbouw:

×
naar boven