Gelderlander wil groene leefomgeving

Gelderlanders vinden het belangrijk dat de natuur- en landschapsgebieden rust en ruimte bieden voor mensen en dieren. Ook willen ze graag dat deze gebieden verbonden zijn, zodat dieren kunnen rondtrekken. Dit is één van de resultaten uit het onderzoek van Motivaction, dat in opdracht van Gelderse groene organisaties is uitgevoerd.

In aanloop naar de Provinciale verkiezingen hebben Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap & Kasteelen, de Gelderse Natuur en Milieufederatie en IVN Gelderland opinieonderzoek laten doen door Motivaction naar het belang van groen voor Gelderlanders. Het onderzoek geeft een aantal opvallende resultaten.

Gelderlanders trekken er op uit

Ruim 90% van de Gelderlanders vindt het belangrijk dat er voldoende groen is in hun leefomgeving. Groen in eigen buurt en eigen gemeente is daarbij even belangrijk als groen in de provincie als geheel. De meeste Gelderlanders maken er regelmatig gebruik van: 56% doet dat minimaal maandelijks. Het belangrijkst vinden Gelderlanders daarbij rust en ruimte voor dieren. Vrije toegang om rustig te wandelen en fietsen volgt daarna. Ook het feit dat natuurgebieden verbonden zijn zodat dieren kunnen rondtrekken, wordt als belangrijk gezien.

Provincie meest verantwoordelijk

Opvallend is verder dat Gelderlanders vooral naar de provincie kijken als het gaat om de bescherming en financiering van het onderhoud en beheer van de natuur. Voor de kwaliteit van wandel- en fietspaden vindt maar liefst 75% dat de provincie de grootste financiële verantwoordelijkheid draagt. Dat is in tegenspraak met de huidige praktijk, waarin eigenaren van natuurterreinen grotendeels zelf het onderhoud en het beheer van de wandel- en fietspaden betalen.

Bereid om vrijwilligerswerk te doen

Ongeveer 10% van de Gelderlanders doet nu groen vrijwilligerswerk. Bijna 20% van de ondervraagden geeft aan dit nu nog niet te doen, maar hier in de toekomst wel open voor te staan. Dat is een prachtige kans voor meer burgerbetrokkenheid. De helft van de Gelderlanders vindt dat de provincie financieel zou moeten bijdragen aan de ondersteuning van groene vrijwilligers, gevolgd door de gemeenten (43%) en het Rijk (37%).

Windmolens op industrieterreinen en langs snelwegen, zon eerst op daken

Dat er rekening gehouden moet worden met landschapsbehoud bij inpassing van windparken en zonnevelden wordt door een groot deel van de respondenten onderschreven. Over geschikte locaties voor windmolens zeggen zij dat zij havens, bedrijfs- en industrieterreinen (87%), de ruimtes langs snelwegen (80%), langs rivieren en kanalen (52%) en het gebied rond eigen dorp of stad (33%) het meest geschikt vinden. Voor zonnevelden is een vergelijkbaar beeld te zien.

Daarvoor vinden Gelderlanders de daken van gebouwen het meest geschikt (83%), daarna volgen havens, bedrijfs- en industrieterreinen (87%) en langs snelwegen en parkeerterreinen (80%). Voor zowel windmolens als zonnevelden vinden Gelderlanders de natuurgebieden het minst geschikt. Maar liefst 70% zegt dat natuurgebieden uitgesloten moeten worden van windmolens en zonneparken. Als het gaat om de verantwoordelijkheid voor locatiekeuze, zien Gelderlanders vooral voor overheidspartijen een dominante rol weggelegd (69%), waarbij de provincie met 39% het grootste aandeel scoort. Dat is opmerkelijk, omdat de provincie tot op heden geen duidelijke regierol pakt op dit onderwerp.

Bereid om meer te betalen voor producten

Als het gaat om de landbouw, vinden Gelderlanders dat de overheid duidelijke grenzen moet stellen via wetten en regels. Naast het Rijk (62%) en de provincie (54%) vinden zij ook Europa (39%) hiervoor verantwoordelijk. 76% vindt daarnaast dat boeren financieel ondersteund moeten worden, als ze meer doen aan natuur en landschap. En 40% is zelfs bereid om meer te betalen voor producten als daarmee boeren het landschap aantrekkelijker en natuurvriendelijker kunnen maken.

Het complete onderzoek en de resultaten kunt u downloaden op www.gnmf.nl/verkiezingen.

Ook interessant

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Buren

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Hattem

Laorns Enkenpad: eerste Klompenpad in wandelgemeente Lochem

Doe inspiratie op voor het voorjaar in Landschapsnieuws!

Feestelijke opening van Klompenpad Kids in Nijbroek

Informatieavond over patrijzen, boerenlandvogels en vrijwilligerswerk

Vrijwilliger Jack van Dongen vindt opnieuw eerste kievitsei in Gelderland

Vondst eerste kievitsei is de start van het weidevogelseizoen 2022