Extra maatregelen voor akker- en weidevogels

Gedeputeerde Staten (GS) willen akker- en weidevogels betere leefomstandigheden bieden. Zij maken daarvoor, in aanvulling op het bestaande Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, met ingang van 2017 een aantal extra maatregelen mogelijk, zoals de aanleg van rust-, schuil- en voedselplekken voor bijvoorbeeld de patrijs en kievit en ook de grutto. Dit is een mooi vooruitzicht voor 2017, we hopen dan ook snel concrete plannen uit te gaan voeren!

Natter maken van grasland

Ook gaat de provincie inrichtingsmaatregelen financieren, zoals het natter maken van grasland met plassen en drassige delen waar weidevogels beschutting én voedsel vinden. Tenslotte maakt de provincie bij de volgende herziening van het Natuurbeheerplan in 2017 extra beheermaatregelen mogelijk voor de akker- en weidevogels.

€1 miljoen extra ter bescherming van akker- en weidevogels

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor natuur: ‘We willen er voor zorgen dat met name akkervogels, die hier van oudsher voorkomen, in specifieke gebieden tijdens de broedperiode meer ruimte krijgen om te rusten, te schuilen en te eten. In aanvulling op het bestaande budget stellen we de komende jaren €1 miljoen extra beschikbaar, zodat agrariërs al in 2017 hiermee aan de slag kunnen.’ Deze subsidie is beschikbaar voor de periode van 2017 tot en met 2022. De gedeputeerde heeft de initiatiefnemers van het actieplan (zie onder) toegezegd dat hij in gesprek wil met hen over aanvullende subsidies, wanneer maatregelen succesvol uitpakken. Daarom gaan we de resultaten van de maatregelen monitoren.

patrijs_Wim Weenink
Patrijzen in de winter, foto Wim Weenink

Actieplan Akker- en Weidevogels Gelderland

De extra maatregelen vloeien voort uit het Actieplan Akker- en Weidevogels Gelderland, dat is opgesteld door de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en LTO Noord en de 3 agrarische collectieven. Dit plan is eind oktober 2016 aangeboden aan GS en komt voort uit een motie van Provinciale Staten van november 2015. Daarin vroegen wij aan GS om met partijen die een rol spelen bij het akker- en weidevogelbeheer in gesprek te gaan om tot extra maatregelen te komen ter bescherming en instandhouding van akker- en weidevogels in Gelderland.