Erfbeplantingsbrochure voor bewoners Barneveld

BarneveldSLG heeft in opdracht van de gemeente Barneveld een erfbeplantingsbrochure gemaakt voor bewoners in het buitengebied van Barneveld. Het prachtige buitengebied van Barneveld is zeer gevarieerd: het kent bossen en heidevelden, zandverstuivingen, veenontginningen en kenmerkende fraaie boerderijen, rijen knotwilgen en houtwallen. Dit maakt dat het buitengebied een grote waarde heeft om te wonen, te werken en te recreëren.

Streekeigen beplanting

De gemeente Barneveld en SLG willen deze waarden aan natuur en landschap dan ook behouden en verder ontwikkelen. Dat kan door het realiseren van streekeigen erfbeplanting. Als bewoner of gebruiker van het buitengebied speelt u daarbij een grote rol. U bepaalt mede het gezicht van de streek. Hoe richt u uw leefomgeving in en wat heeft u het landschap te bieden? ‘Streekeigen’ betekent ook rekening houden met de geschiedenis van het gebied, de kenmerkende bebouwing en beplanting. Doet u mee? De gemeente Barneveld wil u graag ondersteunen.

Landschapbrochure

Dat doet de gemeente ondermeer met de Landschapsbrochure Barneveld waarin een praktische uitwerking wordt geven van de manier waarop u het erf op een cultuurhistorisch verantwoorde en streekeigen manier kunt inrichten. Per landschapstype is daarbij een inlegvel beschikbaar met een verdere uitwerking waarin ook de passende boom- en struiksoorten zijn genoemd:
Kampenlandschap
Broek- en heideontginningslandschap
Esdorp- en brinkenlandschap
Slagenlandschap

Landschapstypekaart

U kunt op de landschapstypekaart de locatie van uw project opzoeken. U ziet vervolgens een brochure met informatie over erfbeplanting en het inlegvel van het landschapstype waarin uw erf ligt. U kunt uw plan voorleggen aan de gemeente om samen te denken over de planvorming. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden uit het Ontwikkelingsfonds Platteland als u uw plan vormgeeft op basis van de brochure. U vindt alle informatie, de algemene brochure en de landschapskaarten op de website van de gemeente Barneveld.

Meer informatie

Voor meer informatie en instructiefilmpjes over aanleg en beheer van kleine landschapselementen kunt u terecht op onze website.

Kijk ook eens op: