Biodiversiteitsproject in de gemeente West Betuwe

slobkousbij_Peter_Eekelder

Meer vogels, vlinders, wilde bijen en andere insecten. In de gemeente West Betuwe (voormalige gemeente Neerijnen) is een project gestart om de biodiversiteit te versterken. Hulp van erfeigenaren, bewoners, vrijwilligers en bedrijven is hierbij nodig. Op deze pagina een compleet overzicht van de verschillende activiteiten waar u als bewoner of bedrijf aan mee kunt doen. In september 2018 was de aftrap met een informatie- en inspiratieavond over biodiversiteit en presenteerden we de projecten om samen de achteruitgang van wilde bijen en andere insecten tegen te gaan.

Informatieavond biodiversiteit voor bewoners

In september 2018 was er een bewonersbijeenkomst voor bewoners over wilde bijen, vlinders en andere dieren uit het cultuurlandschap. Wat kunnen bewoners zelf doen tegen de achteruitgang van wilde bijen (en andere bestuivers). Bewoners kregen allerlei tips om zelf toe te passen in de eigen tuin of op en om het eigen erf. Het ging hierbij zowel om het verhogen van voedselaanbod als nestgelegenheid.

Maak van uw erf een paradijs voor vogels, vlinders en wilde bijen!

In 2019 hebben we samen met grondeigenaren erven en percelen aantrekkelijker gemaakt voor dieren als de egel, een steenuil en boerenzwaluwen. Samen met grondeigenaren maakten we plannen om hun erf natuurvriendelijker in te richten met bijvoorbeeld een takkenril, een broeihoop, een insectenhotel of een poel en streekeigen beplanting als hagen, fruitbomen, singels en bloemrijke randen. Dit project is inmiddels afgerond.

Zaaiactie: Geef de bij een bloemetje

Ook hebben we in 2019 een zaaiactie gehouden, waarbij bewoner een speciaal bloemenmengsel voor wilde bijen hebben ingezaaid op hun perceel. Het zaaigoed bestond voornamelijk uit meerjarige inheemse soorten, omdat dit duurzaam bijdraagt aan biodiversiteit. Naast bijen profiteren ook andere insecten hiervan. Dit project is inmiddels afgerond.

Cursussen biodiversiteit op en om het erf

Wilt u meer informatie en kennis over wat u zelf kunt doen op en om uw erf? Doe mee aan de cursus in het voorjaar 2020, waarbij u praktische kennis kunt opdoen over aanleg en beheer van een natuurlijk ingericht erf. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is gericht op poelen, oeverbegroeiing, knotbomen en hakhout als biotoop voor diverse diersoorten waaronder amfibieën, reptielen, libellen, zangvogels en roofvogels. De tweede bijeenkomst is gericht op bloemrijk grasland, ruigte, heggen en hoogstambomen als biotoop voor wilde bijen, vlinders, weidevogels. Behalve uit een theoriedeel bestaat de cursus ook uit een veldexcursie ter inspiratie. Buiten kunt u zelf een eigen ‘biodiversiteitsscan’ maken en op die manier leren wat knelpunten en kansen zijn wat biodiversiteit betreft. U krijgt tal van ideeën aangereikt om zelf thuis uit te voeren. Nadere informatie volgt.

Handen uit de mouwen voor meer biodiversiteit

Wilt u zich samen met andere inwoners inzetten voor de wilde bijen, vlinders en andere dieren in uw omgeving? Doe mee met de nieuwe werkgroep, die de handen uit de mouwen gaat steken. Deze lokale biodiversiteitswerkgroep gaat blijvend het thema biodiversiteit onder de aandacht brengen en organiseert daarvoor kleinschalige acties. Zoals bijvoorbeeld het maken van bijenhotels, bijvoorbeeld bij scholen of op andere aansprekende locaties. In 2020 wordt er een werkgroep Biodiversiteit opgericht. Heeft u interesse om hieraan deel te nemen? Neem dan contact op met SLG of telefoon: 026-3537444.

De vrijwilligers krijgen een cursus die gericht is op de uitvoering van ecologisch beheer ten behoeve van voortplantings-, foerageer- en schuilgelegenheid voor allerlei diersoorten in het cultuurlandschap. Het zelf maken van ‘nesthulp’ is ook onderdeel van de cursus: in de vorm van nestkasten voor verschillende soorten vogels en insectenhotels. Rode draad in de training is het proces van bestendiging van de groep. Er is aandacht voor groepsvorming en groepsbinding en ook komen de verschillende rollen en taken van een goed functionerende vrijwilligersgroep aan bod.

Maak van uw boomgaard een bijenoase

Heeft u een hoogstamboomgaard? Het buitengebied van de gemeente West Betuwe is rijk aan vele boomgaarden, in tijden van bloei zijn ze prachtige bijenparadijzen. Maar na de bloei houdt het voedselaanbod voor bestuivers op. Samen met eigenaren van hoogstamboomgaarden gaan we de ‘bloeiboog’ in boomgaarden vergroten, zodat er na de bloei van de fruitbomen het hele seizoen door voedselaanbod is voor bijen en andere bestuivers. Eigenaren van hoogstamboomgaarden in het buitengebied van Est, Hellouw, Neerijnen, Opijnen, Ophemert, Tuil, Varik-Heesselt en Waardenburg kunnen zich binnenkort aanmelden voor dit project.

Ook interessant

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Oude IJsselstreek

Help de akkervogels in de Bommelerwaard met een patrijzenhaag!

Word ook een patrijzenteller en meld je aan voor de online cursus

hoogstamfruit

Doe deze winter mee aan beplantingsactie in Neder-Betuwe

Campagne Bomen voor Koeien 2022

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws

Rossel Collectierassen horen thuis op Achterhoeks erf

Uitdeeldag van succesvolle actie vogelbosjes op de Veluwe