Biodiversiteitsproject in de gemeente Neder-Betuwe

Meer vogels, vlinders, wilde bijen en andere insecten. In de gemeente Neder-Betuwe is een project van start gegaan om de biodiversiteit in deze gemeente te versterken. Hulp van erfeigenaren, bewoners, vrijwilligers en bedrijven is hierbij nodig. Op deze pagina een compleet overzicht van de verschillende activiteiten waar u als bewoner of bedrijf aan mee kunt doen.

Opstellen en uitvoeren biodiversiteitsplannen

Grondeigenaren in het buitengebied kunnen zich aanmelden voor een biodiversiteitsplan voor hun erven en omringende percelen. Een adviseur van SLG bezoekt grondeigenaren en maakt samen met hen een ‘biodiversiteitsscan’. Het uitvoeringsplan is gericht op aanplant van streekeigen bomen en struiken en het inzaaien van meerjarige inheemse (bijen)bloemen. Het assortiment wordt afgestemd op een groot voedselaanbod aan bestuivers gedurende het gehele groeiseizoen (een lange bloeiboog). Eigenaren krijgen zaaigoed en plantmateriaal tegen een aantrekkelijke eigen bijdrage. Meer informatie

Biodiversiteit bij bedrijven

Lokale bedrijven kunnen bijdragen aan het creëren van bijenbiotopen.
SLG gaat de dialoog aan met bedrijfseigenaren van onder andere boomkwekerijen: hoe kunnen bedrijven lokale initiatieven op het vlak van biodiversiteit ondersteunen?
1) zaterdag 28 september 2019 hebben we mee gedaan aan het evenement ‘Kom op de Kwekerij’. Kom op de Kwekerij is een publieksevenement van Tree Centre Opheusden (TCO), hét Laanboomcentrum van Europa, en wordt in 2019 voor de 2e keer georganiseerd. Doel is dat inwoners de diversiteit binnen de boomkwekerij kunnen ontdekken. SLG heeft hierbij workshops insectenhotel maken gegeven.
2) Op 10 oktober 2019 organiseren we een voorlichtingsavond over biodiversiteit aan de leden (kwekers) van Tree Centre Opheusden. Doel van deze avond is om kwekers te informeren wat ze kunnen doen om meer biodiversiteit te bevorderen op hun kwekerijen.
3) Voorjaar 2020 houden we een inspiratieochtend voor boomkwekers. We gaan dan naar een kweker die al concrete maatregelen heeft getroffen op de kwekerij om de biodiversiteit te vergroten.

Inspiratieochtend voor bewoners 2018

Voor geïnteresseerde bewoners wordt er op een geschikt erf een inspiratieochtend over het thema biodiversiteit georganiseerd. Tijdens deze ochtend krijgt u te zien wat er allemaal op en rond het erf leeft. Ook krijgt u te zien wat u zelf kunt doen om uw erf nog aantrekkelijker te maken voor allerlei planten- en diersoorten. U krijgt tal van ideeën aangereikt om zelf thuis uit te voeren.
Wilt u meer vogels, wilde bijen, vlinders en andere dieren op en rond uw erf? Stichting Landschapsbeheer Gelderland organiseert een inspiratieochtend over biodiversiteit op en om het erf. Deelnemers zien mooie voorbeelden hoe ze hun erf kunnen inrichten voor meer dieren. Ze leren over inrichting en beheer van landschapselementen als heggen, knotbomen en boomgaarden toegespitst op het belang van dieren. Bent u grondeigenaar in het buitengebied van de gemeente Neder-Betuwe en wilt u graag iets extra doen voor dierlijke bewoners op uw grond? Dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan deze inspiratieochtend.

Oprichten werkgroep Biodiversiteit

Een lokale biodiversiteitswerkgroep gaat blijvend het thema biodiversiteit onder de aandacht brengen en organiseert daarvoor kleinschalige acties. Zoals bijvoorbeeld het maken van bijenhotels, bijvoorbeeld bij scholen of op andere aansprekende locaties. SLG biedt ondersteuning om de werkgroep Biodiversiteit op te richten.
De vrijwilligers krijgen een cursus die gericht is op de uitvoering van ecologisch beheer ten behoeve van voortplantings-, foerageer- en schuilgelegenheid voor allerlei diersoorten in het cultuurlandschap. Het zelf maken van ‘nesthulp’ is ook onderdeel van de cursus: in de vorm van nestkasten voor verschillende soorten vogels en insectenhotels. Rode draad in de training is het proces van bestendiging van de groep. Er is aandacht voor groepsvorming en groepsbinding en ook komen de verschillende rollen en taken van een goed functionerende vrijwilligersgroep aan bod.
De cursus start in 2019. De data van de cursus zijn nog niet bekend. Heeft u interesse? Dan kunt u zich aanmelden door middel van dit aanmeldformulier.

Neder-Betuwe in het Groen

Als vervolg op Dijken in het Groen (fase 1) krijgen nu bewoners van het hele buitengebied van de gemeente Neder-Betuwe de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen voor hun eigen terrein. Het gaat hierbij om beplanting, die de grote landschappelijke structuren in de gemeente Neder-Betuwe versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Zaaiactie ter versterking van biodiversiteit

Een laagdrempelige zaaiactie voor geïnteresseerde grondeigenaren om de biodiversiteit op hun erf te versterken. Naast bijen profiteren ook andere insecten hiervan. Een adviseur van SLG gaat na of inzaaien op de betreffende locatie zinvol is. Het zaaigoed bestaat voornamelijk uit meerjarige inheemse soorten, omdat dit duurzaam bijdraagt aan biodiversiteit.
Minimaal oppervlak om in te zaaien bedraagt 50 m2. Aanmelding voor deze actie is mogelijk tot en met 30 juli 2018. Het zaaigoed wordt aan huis bezorgd in september door zaadleverancier de Cruijdthoeck. U kunt het vervolgens zaaien in september / oktober.  Meer informatie en aanmelden.

Nestgelegenheid maken voor bijen

Naast voldoende voedselaanbod voor bestuivers, is het ook belangrijk dat er voldoende nestgelegenheid is. Doordat natuurlijke nestgelegenheid (bijvoorbeeld in landschapselementen met vlier en braam) sterk is achteruitgegaan, gaan vrijwilligers aan de slag met het maken van nestgelegenheid voor bijen. Vanuit dit project is budget beschikbaar voor een werkgroep biodiversiteit, om zelf nestkasten en insectenhotels te maken.

Ook interessant

Word ook een weidevogelbeschermer en meld je aan voor de online cursus

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Oude IJsselstreek

Help de akkervogels in de Bommelerwaard met een patrijzenhaag!

Word ook een patrijzenteller en meld je aan voor de online cursus

hoogstamfruit

Doe deze winter mee aan beplantingsactie in Neder-Betuwe

Campagne Bomen voor Koeien 2022

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws

Rossel Collectierassen horen thuis op Achterhoeks erf