Weidevogelwerkgroep Tieler- en Culemborgerwaard, afdeling Lingewaal

De boerenlandvogelvrijwilligers zetten zich in om de achteruitgang van de boerenlandvogels tegen te gaan. Er zijn twee soorten boerenlandvogelwerkgroepen, namelijk de weidevogelvogelwerkgroepen en de patrijzenwerkgroepen.

Weidevogelvrijwilligers beschermen nesten van weidevogels op boerenland. Ze plaatsen nestbeschermers en brengen het aantal nesten per gebied in kaart. Naast nestbescherming is bescherming van de kuikens (pullen) van groot belang. Vrijwilligers overleggen met boeren over hun maaibeleid en geven graag voorlichting. Het hoogseizoen voor een weidevogelvrijwilliger start in februari/ maart, wanneer de eerste vogels terugkeren uit hun overwinteringsgebied en loopt door tot juni/ juli. De vrijwilligers gaan vaak alleen of met zijn tweeën op pad.

Patrijzenvrijwilligers zetten zich in voor de patrijs door in het voorjaar tellingen te verrichten. Dit doen ze om de territoria van de patrijs in kaart te brengen. In het najaar en in de winter blijven de vrijwilligers de patrijzengezinnen (kluchten) volgen. Ze gaan vaak alleen of met z’n tweeën op pad en doen dag- en avondtellingen.

vogelWeidevogelbescherming is: het verbeteren van de broedresultaten van de weidevogels op gangbare landbouwgronden en daarmee een bijdrage leveren aan het in stand houden van de verschillende weidevogelsoorten.

 In heel Nederland zijn er heel veel vrijwilligers die zich bezig houden met deze vorm van vrijetijdsbesteding en zo ook wij vanaf het voorjaar van 1996. In dit jaar wevogeleird mij vanuit de agrarische vereniging VANL Tielerwaard-West (nu VANL Tieler- en Culemborgerwaarden) gevraagd om in dit gebied een weidevogelwerkgroep op te starten. Met 1 vrijwilliger, 2 agrarische bedrijven en 35 ha grasland in Haaften is het dan ook begonnen. In het najaar van 1996 vroeg men mij om coördinator te worden van de gemeente Lingewaal en Neerijnen. Via publicaties in verschillende kranten konden we in 1997 starten met 9 vrijwilligers en 10 agrarische bedrijven. In de jaren die daarop volgden groeiden we gestaag door. Steeds meer vrijwilligers en agrariërs gingen meedoen. Blijkt dat er behoefte is aan deze vorm van weidevogelbescherming in de Betuwe. 

De weidevogelwerkgroep maakt al sinds jaar en dag een onderdeel uit van de VANL Tieler- en Culemborgerwaarden. Doordat de vereniging haar gebied ging uitbreiden met de gemeenten Geldermalsen, Culemborg en Buren betekende dit voor ons ook een vergroting van ons werkgebied. We kunnen dan ook met recht spreken dat we werkzaam zijn in de driehoek: Gorinchem, Tiel en Culemborg. En dat doen we met zo’n 100 vrijwilligers bij een 70 tal agrarische bedrijven in dit gebied. Voor dit geheel zijn er dan ook 3 coördinatoren aangesteld om alles aan te sturen en te begeleiden.

Verder zijn we de laatste jaren ook bezig op de basisscholen met onze leskist weidevogels. Hiermee willen we kinderen enthousiast maken wat er in het veld te zien en te doen is. Ook zijn er vrijwilligers bezig in de wintermaanden om ganzen en zwanen voor SOVON te tellen. Of hebben ze zich aangesloten bij een werkgroep nestkasten van o.a. steenuilen. Zo proberen we als coördinatiegroep steeds iets te vinden waar vrijwilligers naast weidevogelbescherming zich voor kunnen inzetten. En daar hebben we niet over te klagen want het is een zeer gedreven en enthousiaste groep vrijwilligers waar we mee samenwerken.

vogelbord

Meer informatie

Naam: Dhr. P. de Jongh
Telefoon: 0345-613183

De groep is werkzaam in de gemeente Lingewaal.