Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost

De boerenlandvogelvrijwilligers zetten zich in om de achteruitgang van de boerenlandvogels tegen te gaan. Er zijn verschillende soorten boerenlandvogelwerkgroepen, namelijk de weidevogelwerkgroepen, de patrijzentelgroepen en de akkervogelwerkgroepen.

Weidevogelvrijwilligers beschermen nesten van weidevogels op boerenland. Ze plaatsen nestbeschermers en brengen het aantal nesten per gebied in kaart. Naast nestbescherming is bescherming van de kuikens (pullen) van groot belang. Vrijwilligers overleggen met boeren over hun maaibeleid en geven graag voorlichting. Het hoogseizoen voor een weidevogelvrijwilliger start in februari/ maart, wanneer de eerste vogels terugkeren uit hun overwinteringsgebied en loopt door tot juni/ juli. De vrijwilligers gaan met zijn twee of meer personen op pad.

WBOgruttoWat doet de WBO?
De Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost (WBO) is een actieve vrijwilligersorganisatie, die ernaar streeft om de weidevogelstand in het Binnenveld op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren.

De WBO doet dat door samen met boeren en loonwerkers de nesten en jongen van weidevogels (en akkervogels) tijdens het broedseizoen te beschermen. Het gaat met name om kievit, scholekster, grutto, tureluur, wulp en div. eendensoorten. Naast weidevogels beschermen wij ook akkervogels, zoals patrijs en veldleeuwerik en erfvogels, zoals steenuil en boerenzwaluw.

WBO_en_WBW_werkgebiedenWerkgebied
Het werkgebied van de WBO ligt ten oosten van de Grift/Valleikanaal en ten westen van Bennekom, ten zuiden van de A12 en ten noorden van de Rijndijk in Wageningen.
De WBO werkt in het Binnenveld samen met de Weidevogel-beschermingsgroep Binnenveld-West (WBW).

Activiteiten
Naast de eerder genoemde beschermings-activiteiten organiseert de WBO elk jaar voorlichtingsavonden en fietstochten door het Binnenveld. De fietstochten vinden plaats op een zaterdagmiddag of -avond. De tochten starten en eindigen op Droevendaal, Kielekampsteeg 32 te Wageningen. 

Binnenveldprojecten
Daarnaast is de WBO ook initiator en stimulator van Binnenveldprojecten, waaronder: Weidevogelplan Binnenveld, Agrarische natuurvereniging i.o., Faunarandenproject Wageningen, IJsvogelproject Binnenveld, Ecologische verbindingszone, Klompenpadenproject, Binnenveldfonds, Binnenvelddag. Meer info op onze website.

Eigen website
De WBO beschikt als een van de weinige weidevogelwerkgroepen in Gelderland over een eigen website
www.inhetbinnenveld.nl. Op deze website is alle informatie over onze en andere werkgroepen te vinden. Naast onze activiteiten, treft u o.m. ook een lijst van projecten, een fotogalerij en actueel nieuws aan op de site. Ook voor dagelijkse vogelwaarnemingen uit het Binnenveld kunt u op onze website terecht onder waarnemingen.nl.  WBOmet_kinderen_op_stap

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de WBO en haar activiteiten, of wilt u zelf ook vrijwilliger worden bij onze weidevogelwerkgroep, meldt u dan aan bij de coördinator van de WBO via een email naar: Christ Elsten