Nestbeschermingsgroep weidevogels De Liemers

De boerenlandvogelvrijwilligers zetten zich in om de achteruitgang van de boerenlandvogels tegen te gaan. Er zijn twee soorten boerenlandvogelwerkgroepen, namelijk de weidevogelvogelwerkgroepen en de patrijzenwerkgroepen.

Weidevogelvrijwilligers beschermen nesten van weidevogels op boerenland. Ze plaatsen nestbeschermers en brengen het aantal nesten per gebied in kaart. Naast nestbescherming is bescherming van de kuikens (pullen) van groot belang. Vrijwilligers overleggen met boeren over hun maaibeleid en geven graag voorlichting. Het hoogseizoen voor een weidevogelvrijwilliger start in februari/ maart, wanneer de eerste vogels terugkeren uit hun overwinteringsgebied en loopt door tot juni/ juli. De vrijwilligers gaan vaak alleen of met zijn tweeën op pad.

Patrijzenvrijwilligers zetten zich in voor de patrijs door in het voorjaar tellingen te verrichten. Dit doen ze om de territoria van de patrijs in kaart te brengen. In het najaar en in de winter blijven de vrijwilligers de patrijzengezinnen (kluchten) volgen. Ze gaan vaak alleen of met z’n tweeën op pad en doen dag- en avondtellingen.

Wij proberen zoveel mogelijk de nesten van grote weidevogels zodanig te beschermen, dat er ook daadwerkelijk jongen uit de eieren zullen komen. Het betreft hoofdzakelijk de volgende vogelsoorten: Kievit, Scholekster, Grutto, Tureluur, Wulp en soms de kleine Plevier.

De groep telt vijf personen, allen wonende in Zevenaar. We hebben contacten met zowel boeren als loonbedrijven en maken met hen afspraken over de manier waarop de nesten beschermd gaan worden (b.v. met behulp van stokken, zodat er om de nesten heen gewerkt kan worden; bij maaien een stuk gras laten staan, waarin de oudervogel kan blijven broeden of eventueel nestbeschermers over het nest
plaatsen als er vee in de wei loopt.)

kiewiet_Tureluur_jongen_in_nest
De oppervlakte aan landbouwgrond die wordt afgezocht naar nesten, beslaat ongeveer 600 hectares. Het terrein waar dit plaatsvindt ligt hoofdzakelijk ten noorden van de autobaan A12 tussen Zevenaar en Duiven/Westervoort, begrensd door de Doesburgseweg/ Zevenaarseweg tussen Zevenaar en Angerlo en de Giesbeeksestraat/Nieuwgraafseweg tussen Duiven/Westervoort en Giesbeek.

De periode waarin de beschermingsactiviteiten zich afspelen ligt tussen begin maart en eind juni, waarbij er bijna iedere dag wel iemand in het veld is.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator J.W. Bakker.
E-mail: Jan Bakker