Stichting Terra Bella

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Stichting Terra Bella is één van de werkgroepen van de Bewonersvereniging Eva-Lanxmeer (BEL). Het houdt zich bezig met beheer en inrichting van de groene openbare ruimte in de wijk Lanxmeer (Culemborg). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Culemborg en drinkwaterbedrijf Vitens.

Lanxmeer

Lanxmeer is een duurzame woon- en werkwijk in Culemborg en sinds 1997 in ontwikkeling (www.eva-lanxmeer.nl). De wijk kenmerkt zich door een intensieve bewonersparticipatie, vergaande energieopwekking en -besparing, verkeersluwe inrichting, slim waterbeheer en -zuivering en natuurlijk groenbeheer. Het groenbeheer wordt sinds 2004 gecoördineerd door de Stichting Terra Bella. Elk kalenderjaar maken we samen met de gemeente een beheerplan. We leggen vast welke werkzaamheden bewoners uitvoeren of coördineren en welk deel de gemeente ter hand neemt. Op basis van deze verdeling krijgt Terra Bella een evenredig deel van het beheerbudget van de gemeente. Ons primaire doel is om dit budget zo in te zetten dat we meer maatwerk, kwaliteit en betrokkenheid bij het openbaar groen creëren. En hoe groter de inzet van bewoners des te meer Terra Bella kan besteden aan extra investeringen in het groen. Twee keer per jaar vindt een schouw plaats, als controle, om ervaringen uit te wisselen en als input voor het beheerplan van het volgende jaar.

Boomgaard

Naast het beheer van het openbaar groen onderhouden we ook een oude boomgaard uit de jaren 30 in het drinkwaterwingebied van Vitens. Deze boomgaard met 200 bomen in hoge struikvorm ligt midden in de wijk. In de winter is om de twee weken op zaterdagochtend een groep bewoners actief met snoeiwerkzaamheden. Zij hebben daarvoor een cursus gevolgd bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland en worden regelmatig geadviseerd door snoeidocent Peer Stevens. In de herfst kunnen alle bewoners van de wijk appels plukken en laten we bij een grote oogst eigen appelsap maken dat te koop is op Stadsboerderij Caetshage (www.caetshage.org).

hvilla hallo

Meer informatie

Contact
Website: www.stichtingterrabella.nl
Contactpersoon: Dick Boland