Actieplan Natuur-inclusieve landbouw Gelderland

Nieuw samenwerkingsverband voor herstel van biodiversiteit op het platteland

Landbouw-, natuur- en milieuorganisaties slaan de handen ineen om samen te werken aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw. Het Actieplan, dat de organisaties hiervoor hebben opgesteld, is maandag 11 maart  aangeboden aan de politieke partijen van Gelderland. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) hoopt dat dit actieplan een bijdrage gaat leveren aan het herstel van het karakteristieke landschap, het herstel van biodiversiteit op het platteland en het verminderen van landschapspijn, dat door zovelen ervaren wordt.

Bewustwording en innovatie

Het Actieplan Natuur-inclusieve landbouw Gelderland biedt toekomstperspectief voor de landbouw en zet in op kringlooplandbouw met een toename van natuur- en landschapswaarden op het platteland. De initiatiefnemers willen alle Gelderse landbouwbedrijven met grond verleiden om in 2027 natuur-inclusief te werken. Om deze ambitie te realiseren wordt gewerkt aan nieuwe verdienmodellen, bewustwording, onderwijs, kennis en innovatie.

Platform

“In Gelderland lopen al diverse projecten met (delen van) natuur-inclusieve landbouw zoals het Actieplan akker- en weidevogels en Vruchtbare Kringloop en er is een aantal projecten in ontwikkeling”, zegt Petra Souwerbren, directeur Gelderse Natuur en Milieufederatie . “Met dit Actieplan gaan we bottom-up initiatieven nog meer stimuleren en faciliteren. We bieden een platform, waarmee we deze initiatieven met elkaar verbinden en op elkaar laten aansluiten. Ook worden kennis en ervaringen hierin met elkaar gedeeld. Witte gaten, zowel in onderwerpen als geografisch, vullen we op. De effecten van deze projecten op de biodiversiteit gaan we monitoren. Zo tillen we samen natuur-inclusieve landbouw naar een hoger plan.”

Elkaar versterken

Ook Dick Looman, voorzitter VALA is content met het Actieplan: “Als agrarische collectieven dragen wij zorg voor agrarisch natuur-en landschapsbeheer, vanuit deze rol kijken en sturen we al veel op biodiversiteit. Met het Actieplan leggen we, onder andere door samenwerking met de Vruchtbare Kringloop, slimme verbindingen tussen een goede duurzame bedrijfsvoering en een hogere mate van biodiversiteit. In het Actieplan werken we met diverse partijen samen, omdat we gezamenlijke doelen hebben met betrekking tot ons landschap en milieu. Deze doelen kunnen we beter en sneller realiseren door samen de schouders eronder te zetten. Ondanks of dankzij de verschillen in achterban kunnen en willen we elkaar versterken.”

Inkomstenbron

Carla Evers, bestuurder bij de Land- en Tuinbouworganisatie Noord regio Oost, benadrukt dat de uitvoering in samenwerking met boeren opgepakt wordt. “Wij vinden het essentieel dat boeren beloond worden voor hun inspanningen voor het verbeteren van de biodiversiteit en het landschap”, aldus Evers. “Natuur-inclusieve maatregelen en kringlooplandbouw moeten geen kostenpost zijn, maar een inkomstenbron voor onze boeren. Het mooie van dit Actieplan is dat we de boeren vragen ‘hoe kunnen we jullie helpen om natuur-inclusieve landbouw toe te passen in jullie bedrijfsvoering, welke hulpmiddelen hebben jullie nodig?’. We pakken het met de boeren op en hebben oog voor de verscheidenheid binnen de agrarische sector.”

Visie van SLG

SLG onderschrijft de noodzaak van dit actieplan en ziet tegelijkertijd dat er nog veel meer nodig is om de landbouw te verduurzamen. Het is een stap in de goede richting. Arjan Vriend, directeur-bestuurder van SLG: ‘De overheid zal nog veel meer maatregelen moeten treffen om de landbouw binnen de ecologische draagkracht van de aarde te brengen en het herstel van landschapskwaliteit, landschapselementen en biodiversiteit te bevorderen. Tegelijkertijd roept SLG iedereen op om heel bewust te consumeren en bij voorkeur producten uit de regio te kopen die aantoonbaar duurzamer zijn geproduceerd, zoals producten met het biologisch keurmerk erop. Als er meer vraag is naar deze producten, zullen meer boeren kunnen omschakelen naar een duurzamere en natuur-inclusievere vorm van landbouw.’

Het actieplan is te downloaden op www.gnmf.nl/natuurinclusievelandbouw

Initiatiefnemers van het plan zijn de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF), LTO Noord regio Oost, Collectief Rivierenland, Collectief Veluwe en Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA). Zij hebben het plan samen met Natuurmonumenten, Geldersch Landschap & Kasteelen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Gelders Particulier Grondbezit en IVN Gelderland vormgegeven.